Kolding HF og VUC
Rigsrevision
23. februar 2016

Rigsrevisionen undersøger administrations- og lønudgifter

 

Kolding HF & VUC er et af de 16 VUC’er som er blevet udtaget til nærmere undersøgelse af Rigsrevisionen. Du kan nederst på siden downloade breve fra Rigsrevisionen til skolen, herunder afrapporteringen fra Rigsrevisionens undersøgelse af Kolding HF & VUC’s administrationsomkostninger. Du kan ligeledes downloade Kolding HF & VUC’s svar til rigsrevisionen. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Verner Rylander-Hansen eller administrationschef Morten W. Frederiksen

Kolding HF & VUC’s holdning til Rigsrevisionens undersøgelse

Det ligger Kolding HF & VUC meget på sinde, at de offentlige midler, som vi bliver betroet bruges forsvarligt og effektivt. Det er vores ansvar, at samfundet får mest og bedst mulig uddannelse ud af de bevillinger, som skolen modtager hvert år. 
På den baggrund ser vi det, som en naturlig konsekvens, at dels ministerier, revisorer og Rigsrevision interesserer sig for og kontrollerer os løbende. Vi ser det som en anledning til og mulighed for hele tiden at blive bedre.


Vi synes dog, at den måde, som konklusionerne af undersøgelserne er formuleret på, let kan give et forkert indtryk af, hvad det er Rigsrevisionen rent faktisk har fundet.
For det første omhandler Rigsrevisionens undersøgelse ikke administrationsudgifter som et samlet hele – forstået som de udgifter som Kolding HF & VUC bruger på studieadministration frem for undervisning. En del af de udgiftstyper, som Rigsrevisionen undersøger er eksempelvis relateret til undervisning og navnligt efteruddannelse af lærere.


For Kolding HF & VUC’s vedkomne er det nuværende niveau af opfølgning og kontrol tilpasset institutionens størrelse og faktiske forhold. Det betyder, at vi har mest fokus på de områder, der har størst betydning for vores effektivitet og hvor risikoen for fejl og fejlenes konsekvenser er størst. Fokus på tjenesterejser, repræsentationsudgifter og udgifter til kørselsgodtgørelse kan være relevante i forhold til en generel transparens i institutionens omkostninger. På Kolding HF & VUC vurderer vi ikke at en større kontrol og opfølgning på ovenstående udgiftsområder, vil have nogen væsentlig betydning for skolens effektivitet eller samlet omkostningsniveau. Dog vil det betyde øgede administrative omkostninger til at foretage kontroller og opfølgninger.


Hvor meget bliver Kolding HF & VUC i forvejen kontrolleret?

Kolding HF & VUC har i henhold til gældende regler udpeget en institutionsrevisor. Institutionens revisor reviderer institutionens regnskab ud fra gældende regler og en løbende dialog med Rigsrevisionen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om særlige indsatsområder.
Revisionen har et omfang, der kan sammenlignes med en mellemstor virksomhed, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.
Herudover laver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling løbende et pædagogisk fagligt tilsyn samt løbende undersøgelser af forskellige områder.


Baggrund

24 VUC’er modtog i efteråret 2015 henvendelse om at Rigsrevisionen ville udføre en fokuseret revision af Voksenuddannelsescentrene i Danmark. VUC’erne blev bedt om at indsende forskellige interne budget-dokumentationer. Ud fra gennemgang af de forhold har Rigsrevisionen foretaget en kvalificeret udvælgelse af 16 VUC’er. Dvs. at Rigsrevisionen ikke har fundet anledning til at spørge yderligere ind til revisionen af forhold på otte VUC’er.


Download dokumenter