Kolding HF og VUC

Bilag D

”Det er ikke tilladt for brugere af bygningen at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skole- og arbejdstiden, derfor er skolen røgfri” (jf. studie- ordensregler).

Skolens studie- ordensregler angående rygning har afsæt i Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer. Heri står der:

§ 7 a. På skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

Stk. 2. Lederen af en skole, kostskole eller efterskole omfattet af stk. 1 skal på skolen oplyse om forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.
Jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/581


På Kolding HF & VUC er der røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken ansatte, elever, kursister eller gæster må ryge, dampe eller snuse i arbejdstid eller skoletid - hverken på eller uden for matriklen.

Skoletid defineres fra 8.00 -16.00 samt perioder med undervisning derudover, som for eksempel aftenundervisning og laboratoriekurser. Cafeer, fester, ekskursioner og studieture er en del af skoletiden og er også røgfri. Gælder også pauser og fritimer.

Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, også e-cigaretter, vandpibe og snus.

Hvorfor Røgfri skoletid?
• Ingen skal udsættes for passiv rygning eller andre tobaksgener i løbet af skoledagen
• Skolen undgår at inspirere til rygning
• De sociale fællesskaber styrkes gennem aktive pauser
• Den almene sundhed og trivsel i skoletiden styrkes 

Sådan håndhæver vi forbuddet
Det er alles ansvar at håndhæve røgfri skoletid.
Udvalgte ansatte holder aktive pauser på skolens nærliggende områder. Opdager den ansatte en elev/kursist, der ryger i skoletiden, tager den ansatte kontakt til eleven/kursisten og udbeder sig og noterer navn og kursistnummer. Informationen videregives til den administrative medarbejder i studiecenteret.

Procedure og konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet (jf. bilag A)

1) Første gang: tilrettevisning, som noteres i Ludus.

2) Anden gang: advarsel, som noteres i Ludus. Eleven/kursisten indkaldes til en samtale med uddannelseschef eller -leder. Der er mødepligt til samtalen.

3) Herefter: advarsel, som noteres i Ludus. Eleven/kursisten indkaldes til en samtale hos rektor og kan bortvises i op til 10 skoledage med fravær.

I yderste instans kan overtrædelse af forbuddet føre til bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
Ved rygning i bilen kan elevens/kursistens P-tilladelser inddrages i en periode.

Sådan understøtter skolen røgfri skoletid

• Skolen medvirker til information om rygestopkurser (se https://www.kolding.dk/borger/sundhed-og-omsorg/sundhedstilbud/og klik på Rygestop)

• Akut-kasse i studiecenter og administrationen med tyggegummi, stressbolde mv.

• Indretning af skolens rum til aktive pauser

• Mulighed for samtaler med sundhedsmentor