Kolding HF og VUC

Bilag C

Klage over afgørelse

En klage efter gymnasielovens § 72 over en afgørelse der er behandlet efter gymnasie-bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler, skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen.

Klagen skal være modtaget af skolen senest 10 kalenderdage, efter man har modtaget den afgørelse, som man vil klage over.

For en klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsen om studie- og ordensregler § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 kalenderdage.

a) Hvis klagen ikke imødekommes fuldt ud, og klageren ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine bemærkninger til klagen. Bemærkningerne til klagen sendes til klageren, så de er modtaget senest 7 kalenderdage, efter at skolen har modtaget klagen.

Klageren har en frist på 5 kalenderdage til at fremkomme med sine bemærkninger.

Sammen med klagen og alle bemærkninger, sender skolen sagen til STUK senest 4 kalenderdage efter at skolen har modtaget dem fra klageren. Fremkommer klageren ikke med bemærkninger sendes klagen med skolens bemærkninger til STUK efter udløbet af fristen for at klager fremkommer med sine bemærkninger.

b) Adgangen til at klage over en bortvisning er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

c) Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning.

I ganske særlige tilfælde kan sanktionen ophæves, hvis skolen eller STUK træffer beslutning herom.