Kolding HF og VUC

Bilag B

Klage over afgørelse
En klage efter lovens § 72 over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget af skolen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven/kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven/kursisten klager over. For en klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning.

  • Hvis skolen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven/kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Skolen sender disse bemærkninger til eleven/kursisten, så de er modtaget af eleven/kursisten senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget klagen. Eleven/kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til skolens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender skolen elevens/kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at skolen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens/kursistens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.
  • Adgangen til at klage over en bortvisning er ikke begrænset til retlige spørgsmål.
  • Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre skolen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.