Kolding HF og VUC

Bilag A

Generelt

Fravær kan medføre advarsel og i sidste instans udmeldelse fra skolen. Al opfølgning på fravær følger forvaltningslovens bestemmelser om høring mv.

Elever og kursister udmeldes uden skriftlig advarsel i følgende tilfælde:
a) Hvis eleven/kursisten ikke påbegynder uddannelsen (bliver væk).
b) Hvis eleven/kursisten afbryder sin uddannelse ved ikke at møde (glemmer at udmelde sig).

Sanktioner
En pædagogisk tilrettevisning kan gives både mundtligt og skriftligt i tilfælde af en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, af mindre alvorlig karakter.
Ved en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan der gives en skriftlig advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb. En advarsel over for en elev eller kursist, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Følgende andre sanktioner kan iværksættes over for elever/kursister, der har overtrådt studie- og ordensreglerne.

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Udelukkelse registreres som fravær.
 • Forbud mod, at eleven/kursisten i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på skolen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 • Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens/kursistens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Skolens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven/kursisten afleverer genstanden til skolen. Eleven/kursisten er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde. Hvis eleven/kursisten ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven/kursisten fra pligten til at aflevere genstanden.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen

Skolen kan i nedenstående situationer træffe foranstaltning om midlertidig hjemsendelse af eleven/kursisten, blandt andet mens en sag undersøges nærmere. Det betyder, at eleven/kursisten ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang:

 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen om overholdelsen af skolens studie- og ordensregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev/kursist har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning.
 • Situationer, hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers/kursisters og ansattes deltagelse i undervisningen.

Skolen fastsætter nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet:

 • Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, udbedrer eleven/kursisten skadevirkningerne som følge af elevens/kursistens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 • Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, gennemfører eleven/kursisten på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven/kursisten gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne. Dette gælder også, hvis det omhandler en forurettet elev/kursist, ansatte eller andre. Der kan også gennemføres mægling, så parterne bliver forligt eller forsonet.

Oprykning / Fortabelse af retten til at aflægge prøve / Bortvisning og overflytning – gælder kun 2-årigt HF

Skolen tager ved skoleårets afslutning stilling til, om en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

 • Skolen beregner et uvægtet karaktergennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Hvis gennemsnittet er under 2,0 kan skolen nægte oprykning til næste klassetrin.
 • Skolen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse, at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis skolen ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskriver skolen eleven fra uddannelsen.
 • Eleven kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • En elev, der bortvises fra skolen, kan overflyttes til en anden institution med henblik på at gennemføre sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Skolen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

Grundlag for sanktioner

Når skolen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af skolens studie- og ordensregler, gælder følgende regler:

 • Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning. For elever/kursister, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører skolen forældremyndighedens indehaver særskilt ved sagens indledning, behandling og afgørelse.
 • Skolen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af skolens studie- og ordensregler.
 • Forud for en sanktion har skolen givet eleven/kursisten en skriftlig advarsel om, at skolen ved gentagen overtrædelse af studie- og ordensreglerne, enten generelt eller specifikt i forhold til nærmere bestemte regler i studie- og ordensreglerne, vil kunne iværksætte en sanktion.
 • I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelses tilfælde kan skolen dog iværksætte sanktionen uden forudgående skriftlig advarsel.
 • Skolen træffer så vidt muligt en afgørelse om iværksættelse af en sanktion senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.