Kolding HF og VUC

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Det med gult fremhævede i Studie- og ordensreglerne er en konsekvensrettelse i henhold til bekendtgørelse om fravær i de gymnasiale uddannelser og træder i kraft den 1. januar 2019

Generelt
Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever og kursister på Kolding HF & VUC.
Studie- og ordensreglerne for Kolding HF & VUC skal medvirke til at opfylde uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle elever og kursister.

Studie- og ordensreglerne har sit grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser samt i gældende uddannelseslove og -bekendtgørelser.

Udgangspunktet for studie- og ordensreglerne er, at vi på Kolding HF & VUC betragter vores elever og kursister som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen, og som har et mål for deres deltagelse. Det indebærer, at lærernes undervisning planlægges og gennemføres ud fra den præmis, at eleverne og kursisterne er forberedte og tager aktivt del i aktiviteterne.

Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen elevens og kursistens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Fremmøde til undervisningen registreres straks ved begyndelsen af lektionen. Eleven/kursisten har mulighed for at kontrollere og at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Hvis fravær er begrundet i elevens/kursistens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, for eksempel varetagelse af et borgerligt ombud eller deltagelse i elev-/kursistdemokratiske møder. Dette sker ved, at eleven/kursisten fremsender en e-mail til post@koldinghfogvuc.dk.

Skolens studie- og ordensregler danner således også grundlag for en målrettet indsats imod fravær. Fraværsprocenten for al gymnasial uddannelse på skolen – for det sidst afsluttede skoleår, kan ses på skolens hjemmeside www.koldinghfogvuc.dk.

Hvert skoleår fastsættes et måltal for nedbringelse af fravær, set i forhold til fraværsprocenten fra det sidst afsluttede skoleår. Måltallet offentliggøres ikke, jf. Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser § 2.

Studiemæssige forhold

 • Man skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v.
 • Man skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Man skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • Man skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 • Man skal helt undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at man fuldfører uddannelsen.
 • Man skal aflægge de nødvendige prøver i overensstemmelse med uddannelsesformålene.
 • Kolding HF & VUC kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev/kursist for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven/kursisten på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget. Alt afhængig af de konkrete forhold kan der tilbydes bistand efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev/kursist, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget.
 • Skolen kan anmode om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven/kursisten afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

Normer for orden og samvær

 • Skolens undervisningssprog er dansk. Dansk er hermed det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 • Samvær og adfærd skal ske uden støj, larm og lignende.
 • Ved elevernes/kursisternes brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar stilles der krav til individuel og fælles oprydning.
 • Fri og uhindret kommunikation spiller en afgørende rolle på skolen. Derfor er helt eller delvis tildækning af ansigt ikke tilladt. Ved arbejde i skolens laboratorium og multisal kan der kræves særlig påklædning.
 • Mobning er uacceptabel og kan medføre sanktioner, jf. skolens antimobbestrategi.
 • Voldelig adfærd er uacceptabel og medfører altid sanktioner.
 • Truende adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.
 • Rygning må kun finde sted i rygeområdet på terrassen på 1. sal eller udenfor skolens matrikel.
  Indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol*) og andre rusmidler samt negative virkninger heraf er forbudt. Skolen kan anmode en elev/kursist om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Medvirkes der ikke frivilligt til en test, vil det være skolens umiddelbare vurdering, der ligger til grund for en eventuel sanktion.
 • Lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold, herunder videreformidling heraf, er forbudt. Det gælder ubetinget optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
 • Religiøs forkyndelse og lignende må ikke foregå på skolen. Skolen stiller ikke bederum til rådighed.
 • Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.

  *) Gælder ikke ved elev/kursistfester samt fredagscafé