Kolding HF og VUC

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. august 2021
Studie- og ordensreglerne er en udmøntning af bekendtgørelse nr.1338 af 09/12/2019
Lovgivning vedr. røgfri skoletid er indarbejdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 26/03/2021


Generelle betragtninger

Studie- og ordensreglerne for Kolding HF & VUC gælder for alle elever / kursister og skal medvirke til at opfylde uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle.

Udgangspunktet er, at vi på Kolding HF & VUC betragter vores elever og kursister som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen, og som har et mål for deres deltagelse.

Læreren er lederen, men du bidrager til den gode stemning, så alle kan lære.
Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Manglende deltagelse og aflevering af opgaver kan medføre sanktioner. Man har mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse.

Hvis fravær er begrundet i for eksempel varetagelse af et borgerligt ombud eller deltagelse i elev-/kursistdemokratiske møder gives der ikke fravær. Dette skal man selv registrere i LUDUS WEB.


Studiemæssige forhold

a) Al undervisning foregår på dansk. Dansk er også det almindelige fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b) Man skal deltage aktivt i al undervisning, herunder selvstændigt arbejde, virtuel undervisning og rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver.

c) Man skal deltage fuldt ud i prøver, herunder i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

d) Snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at man fuldfører uddannelsen, er uacceptabel og medfører altid sanktioner.

e) Kolding HF & VUC kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev/kursist for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven/kursisten på grund af sit handicap eller på grund af

f) funktionsnedsættelse ikke, kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget. Alt afhængig af de konkrete forhold kan der tilbydes bistand efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev/kursist, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget.

g) Skolen kan anmode om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring for sygdom. Eleven/kursisten afholder selv udgiften til lægeerklæringen.


God orden og samvær

a) Mød til tiden, og vær til stede i klassen hele lektionen.

b) Ingen mobil fremme i timerne. Den skal være på lydløs i tasken.

c) Computeren er til undervisning, ikke til underholdning.

d) Samvær og adfærd skal ske uden støj, larm og lignende.

e) Man skal rydde op efter sig efter brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar.

f) Fri og uhindret kommunikation spiller en afgørende rolle på skolen. Derfor er helt eller delvis tildækning af ansigt ikke tilladt. Ved arbejde i skolens laboratorium og multihal kan der kræves særlig påklædning.

g) Mobning er uacceptabel og kan medføre sanktioner, jf. skolens antimobbestrategi.

h) Truende og voldelig adfærd er uacceptabel og medfører altid sanktioner.

i) Det er ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden, derfor er skolen røgfri. Rygning i skoletiden kan medføre sanktioner.

j) Indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol *) og andre rusmidler er forbudt. Skolen kan anmode om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Medvirkes der ikke frivilligt til en test, vil det være skolens umiddelbare vurdering, der ligger til grund for en eventuel sanktion.

k) Lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold, herunder videreformidling heraf, er forbudt. Det gælder ubetinget optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

l) Religiøs forkyndelse og lignende må ikke foregå på skolen. Skolen stiller ikke bederum til rådighed.

m) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.

*) Gælder ikke ved elev/kursistfester samt fredagscafé