Kolding HF og VUC

Fravær

Dit fravær må ikke overstige 15 % i noget fag. Det foregår efter følgende aftaler:

  • der føres fravær 5 minutter inde i lektionen - men du skal selvfølgelig være klar ved timens begyndelse
  • kommer du senere, vil du være ført fraværende i hele lektionen uanset årsag - men kom alligevel så hurtigt som muligt, også selv om fraværet allerede er ført
  • hvis der ligger to eller flere lektioner i træk, føres der fravær for hver lektion
  • hvis du går før en lektions afslutning, skrives du også fraværende

Vi vil gerne sikre, at du arbejder stabilt med faget, så du lærer mest muligt. Og samtidig vi vil gerne have en undervisning, hvor det helt almindelige er, at dem der er der også var der sidste gang, så der bliver sammenhæng.

Kursister med stort fravær ender typisk i en negativ spiral: 

stort fravær →sværere ved at følge med → mindre lyst til at deltage → større fravær → udmeldelse

Stort fravær er også et problem for hele holdet: Fagligheden falder, hvis mange af kursisterne ikke var der sidste gang. Der bliver brug for at samle op og gentage ting, som allerede er gennemgået, og det er jo både tidsspilde og kedeligt for dem, der arbejder seriøst med faget.


Undtagelser: Du kan af personlige grunde have brug for en særlig ordning, enten i en periode eller generelt. Hvis det er tilfældet, skal du snakke med studievejledningen om det hurtigst muligt.

Dit fremmøde registreres elektronisk, og som kursist kan du via Ludus Web løbende holde dig ajour med din egen fremmødeprocent. Ustabilt fremmøde eller manglende studieaktivitet, herunder opgaveaflevering, kan betyde, at du skriftligt indkaldes til samtale i studievejledningen. 
Til samtalen med studievejlederen afgøres det, om du kan fortsætte på holdet og i givet fald på hvilke betingelser. Såfremt du ikke møder frem til en indkaldt samtale, risikerer du i værste fald udmeldelse fra undervisningen og din SU afmeldes.

Har du været fraværende i en måned uden aftale med din lærer, vil du automatisk blive udmeldt af holdet og din SU afmeldes. SU vil endvidere blive afmeldt, hvis du ikke tilmelder dig de planlagte prøver, eller hvis du udebliver fra en prøve uden gyldig grund.