Kolding HF og VUC

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Kolding HF & VUC gældende fra 1. august 2017.


Formål

Elever/kursister på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev/kursist på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes/kursisternes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.
Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Definition af mobning
Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng eller et fællesskab, hvor personen er nødt til at være (se dog om digital mobning nedenfor). En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.
Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra fællesskabet. Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:
• Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
• Socialt: fx eleven/kursisten bliver holdt udenfor fællesskabet.
• Materielt: fx eleven/kursisten får ødelagt sine ting
• Psykisk: fx eleven/kursisten bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
• Fysisk: fx eleven/kursisten bliver slået eller sparket.

Digital mobning
Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Eksempler på digital mobning er:
• at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
• At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på facebook.

Tegn på, at en elev/kursist bliver mobbet
En elev/kursist, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.
I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere urolig og får koncentrationsbesvær.
Forebyggelse af mobning

Ledelse og alle medarbejdere
• Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi.
• Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
• Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
• Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker.

Klasseteam og lærere
• Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers/kursisters trivsel.
• Opmærksomhed om sproget i klassen.
• Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet.
• Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
• Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elev/kursistsamtaler om trivsel
• Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
• Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
• Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
• Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever/kursister
• Klasse/hold-arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
• Alle siger fra overfor drilleri og mobning.
• Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
• Ingen deler nøgenbilleder
• Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
• Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.

Handleplan - hvad gør vi
At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres i henhold til dem. Studie- og ordensreglerne kan findes på skolens hjemmeside.
Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks sende en mail til uddannelseschefen – med kopi til lærer/team/vejledning om dette, så der kan blive udarbejdet en handlingsplan - frist indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes. Det kan f.eks. være:
• Midlertidig bortvisning af mobberen.
• Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det i videst muligt omfang, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
• Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner.
• Orientering af klassens lærere om situationen.

Ledelse/team/vejledning vil i samarbejde i løbet af de 10 dage afklare situationen og udrede hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter.

Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil teamet udarbejde en konkret handlingsplan, der skal godkendes af uddannelseschefen/uddannelseslederen. Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være:
• Møde med klassens lærere/klasseteamet.
• Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende.
• Orientering af klassen om situationen.
• Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
• Samtale mellem leder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
• Samtaler med en psykolog eller en mentor.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2017