Studie- og ordensreglerne

Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse

og træder i kraft den 1. august 2021

Studie- og ordensreglerne er en udmøntning af bekendtgørelse nr.1338 af 09/12/2019


Lovgivning vedr. røgfri skoletid er indarbejdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 26/03/2021

studieordensregler

Studie ordensregler

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC
Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Studie- og ordensreglerne er teknisk tilrettet i forhold til bekendtgørelse nr. 1338 af 09/12/2019
Generelt
Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever og kursister på Kolding HF & VUC.
Studie- og ordensreglerne for Kolding HF & VUC skal medvirke til at opfylde uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle elever og kursister.
Studie- og ordensreglerne har sit grundlag i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt i gældende uddannelseslove og -bekendtgørelser.
Udgangspunktet for studie- og ordensreglerne er, at vi på Kolding HF & VUC betragter vores elever og kursister som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen, og som har et mål for deres deltagelse. Det indebærer, at lærernes undervisning planlægges og gennemføres ud fra den præmis, at eleverne og kursisterne er forberedte og tager aktivt del i aktiviteterne.
Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen elevens og kursistens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Eleven/kursisten har mulighed for at kontrollere og at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Hvis fravær er begrundet i elevens/kursistens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, for eksempel varetagelse af et borgerligt ombud eller deltagelse i elev-/kursistdemokratiske møder. Dette sker ved, at eleven/kursisten fremsender en e-mail til post@koldinghfogvuc.dk.
Skolens studie- og ordensregler danner således også grundlag for en målrettet indsats imod fravær.
Studiemæssige forhold
a) Man skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, der kræver fysisk tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner m.v.
b) Man skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
c) Man skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
d) Man skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
e) Man skal helt undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at man fuldfører uddannelsen.
f) Man skal aflægge de nødvendige prøver i overensstemmelse med uddannelsesformålene.
g) Kolding HF & VUC kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev/kursist for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven/kursisten på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget. Alt afhængig af de konkrete forhold kan der tilbydes bistand efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev/kursist, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget.
h) Skolen kan anmode om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven/kursisten afholder selv udgiften til lægeerklæringen.
Normer for orden og samvær
a) Skolens undervisningssprog er dansk. Dansk er hermed det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
b) Samvær og adfærd skal ske uden støj, larm og lignende.

c) Ved elevernes/kursisternes brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar stilles der krav til individuel og fælles oprydning.
d) Fri og uhindret kommunikation spiller en afgørende rolle på skolen. Derfor er helt eller delvis tildækning af ansigt ikke tilladt. Ved arbejde i skolens laboratorium og multisal kan der kræves særlig påklædning.
e) Mobning er uacceptabel og kan medføre sanktioner, jf. skolens antimobbestrategi.
f) Voldelig adfærd er uacceptabel og medfører altid sanktioner.
g) Truende adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.
h) Rygning må kun finde sted i rygeområdet på terrassen på 1. sal eller udenfor skolens matrikel.
Indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol*) og andre rusmidler samt negative virkninger heraf er forbudt. Skolen kan anmode en elev/kursist om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Medvirkes der ikke frivilligt til en test, vil det være skolens umiddelbare vurdering, der ligger til grund for en eventuel sanktion.
i) Lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold, herunder videreformidling heraf, er forbudt. Det gælder ubetinget optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
j) Religiøs forkyndelse og lignende må ikke foregå på skolen. Skolen stiller ikke bederum til rådighed.
k) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.
*) Gælder ikke ved elev/kursistfester samt fredagscafé

Generelle Betragtninger

Studie- og ordensreglerne for Kolding HF & VUC gælder for alle elever / kursister og skal medvirke til at opfylde uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for alle.

Udgangspunktet er, at vi på Kolding HF & VUC betragter vores elever og kursister som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen, og som har et mål for deres deltagelse.

Læreren er lederen, men du bidrager til den gode stemning, så alle kan lære.
Skolen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Manglende deltagelse og aflevering af opgaver kan medføre sanktioner. Man har mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse.

Hvis fravær er begrundet i for eksempel varetagelse af et borgerligt ombud eller deltagelse i elev-/kursistdemokratiske møder gives der ikke fravær. Dette skal man selv registrere i LUDUS WEB.


Studiemæssige forhold

a) Al undervisning foregår på dansk. Dansk er også det almindelige fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b) Man skal deltage aktivt i al undervisning, herunder selvstændigt arbejde, virtuel undervisning og rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver.

c) Man skal deltage fuldt ud i prøver, herunder i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

d) Snyd og lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at man fuldfører uddannelsen, er uacceptabel og medfører altid sanktioner.

e) Kolding HF & VUC kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev/kursist for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven/kursisten på grund af sit handicap eller på grund af

f) funktionsnedsættelse ikke, kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget. Alt afhængig af de konkrete forhold kan der tilbydes bistand efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev/kursist, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget.

g) Skolen kan anmode om en lægeerklæring som dokumentation for en anmodning om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring for sygdom. Eleven/kursisten afholder selv udgiften til lægeerklæringen.


God orden og samvær

a) Mød til tiden, og vær til stede i klassen hele lektionen.

b) Ingen mobil fremme i timerne. Den skal være på lydløs i tasken.

c) Computeren er til undervisning, ikke til underholdning.

d) Samvær og adfærd skal ske uden støj, larm og lignende.

e) Man skal rydde op efter sig efter brug af skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar.

f) Fri og uhindret kommunikation spiller en afgørende rolle på skolen. Derfor er helt eller delvis tildækning af ansigt ikke tilladt. Ved arbejde i skolens laboratorium og multihal kan der kræves særlig påklædning.

g) Mobning er uacceptabel og kan medføre sanktioner, jf. skolens antimobbestrategi.

h) Truende og voldelig adfærd er uacceptabel og medfører altid sanktioner.

i) Det er ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden, derfor er skolen røgfri. Rygning i skoletiden kan medføre sanktioner.

j) Indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol *) og andre rusmidler er forbudt. Skolen kan anmode om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Medvirkes der ikke frivilligt til en test, vil det være skolens umiddelbare vurdering, der ligger til grund for en eventuel sanktion.

k) Lyd- og billedoptagelser af en andens private forhold, herunder videreformidling heraf, er forbudt. Det gælder ubetinget optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

l) Religiøs forkyndelse og lignende må ikke foregå på skolen. Skolen stiller ikke bederum til rådighed.

m) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.

*) Gælder ikke ved elev/kursistfester samt fredagscafé

Røgfri skoletid

”Det er ikke tilladt for brugere af bygningen at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skole- og arbejdstiden, derfor er skolen røgfri” (jf. studie- ordensregler).

Skolens studie- ordensregler angående rygning har afsæt i Bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer. Heri står der:

§ 7 a. På skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.

Stk. 2. Lederen af en skole, kostskole eller efterskole omfattet af stk. 1 skal på skolen oplyse om forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.
Jf. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/581


På Kolding HF & VUC er der røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken ansatte, elever, kursister eller gæster må ryge, dampe eller snuse i arbejdstid eller skoletid - hverken på eller uden for matriklen.

Skoletid defineres fra 8.00 -16.00 samt perioder med undervisning derudover, som for eksempel aftenundervisning og laboratoriekurser. Cafeer, fester, ekskursioner og studieture er en del af skoletiden og er også røgfri. Gælder også pauser og fritimer.

Røgfri skoletid omfatter alle tobaksrelaterede produkter, også e-cigaretter, vandpibe og snus.

Hvorfor Røgfri skoletid?
• Ingen skal udsættes for passiv rygning eller andre tobaksgener i løbet af skoledagen
• Skolen undgår at inspirere til rygning
• De sociale fællesskaber styrkes gennem aktive pauser
• Den almene sundhed og trivsel i skoletiden styrkes 

Sådan håndhæver vi forbuddet
Det er alles ansvar at håndhæve røgfri skoletid.
Udvalgte ansatte holder aktive pauser på skolens nærliggende områder. Opdager den ansatte en elev/kursist, der ryger i skoletiden, tager den ansatte kontakt til eleven/kursisten og udbeder sig og noterer navn og kursistnummer. Informationen videregives til den administrative medarbejder i studiecenteret.

Procedure og konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet (jf. bilag A)

1) Første gang: tilrettevisning, som noteres i Ludus.

2) Anden gang: advarsel, som noteres i Ludus. Eleven/kursisten indkaldes til en samtale med uddannelseschef eller -leder. Der er mødepligt til samtalen.

3) Herefter: advarsel, som noteres i Ludus. Eleven/kursisten indkaldes til en samtale hos rektor og kan bortvises i op til 10 skoledage med fravær.

I yderste instans kan overtrædelse af forbuddet føre til bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
Ved rygning i bilen kan elevens/kursistens P-tilladelser inddrages i en periode.

Sådan understøtter skolen røgfri skoletid

• Skolen medvirker til information om rygestopkurser (se https://www.kolding.dk/borger/sundhed-og-omsorg/sundhedstilbud/og klik på Rygestop)

• Akut-kasse i studiecenter og administrationen med tyggegummi, stressbolde mv.

• Indretning af skolens rum til aktive pauser

• Mulighed for samtaler med sundhedsmentor

 

Oprykning / Miste retten til at aflægge prøve / Bortvisning og overflytning

Gælder kun 2-årigt HF

Oprykning / Miste retten til at aflægge prøve / Bortvisning og overflytning

Skolen tager ved skoleårets afslutning stilling til, om en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin.

a) Skolen beregner et u-vægtet karaktergennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Hvis gennemsnittet er under 2,0 kan skolen nægte oprykning til næste klassetrin.

b) Skolen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Det er en forudsætning for en afgørelse, at eleven ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre sin uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at eleven ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin. Hvis skolen ikke træffer afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om, udskriver skolen eleven fra uddannelsen.

c) Eleven kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

d) En elev, der bortvises fra skolen, kan overflyttes til en anden institution med henblik på at gennemføre sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Skolen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

Grundlag for sanktioner

Fravær og manglende aflevering af opgaver kan medføre advarsel og i sidste instans udmeldelse fra skolen.

Når der træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion i medfør af studie- og ordensreglerne, gælder følgende:

a) Bestemmelserne i forvaltningsloven, herunder bestemmelserne om habilitet, partshøring, begrundelse og klagevejledning følges. For elever/kursister, der er undergivet forældremyndighed, inddrager, informerer og partshører skolen forældremyndighedens indehaver ved sagens behandling.

b) Skolen træffer sin afgørelse på et retligt grundlag og med et indhold, der er sagligt, herunder med en sanktion, der er rimelig og relevant i forhold til den eller de konkrete overtrædelser af skolens studie- og ordensregler.

c) Forud for en sanktion gives der normalt en skriftlig advarsel.

d) I alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan skolen dog iværksætte sanktionen uden forudgående skriftlig advarsel.

e) Skolen træffer så vidt muligt en afgørelse om iværksættelse af en sanktion senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.


Mulige sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne
En tilrettevisning kan gives både mundtligt og skriftligt, hvis studie- og ordensreglerne overtrædes.

Ved en eller flere overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, kan der gives en skriftlig advarsel.

En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb.

En advarsel der er givet for medvirke eller tilskyndelse til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder normalt ikke.

Konkrete sanktioner:

a) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

b) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. Udelukkelsen registreres som fravær.

c) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Bemærk, at elever og kursister udmeldes uden skriftlig advarsel i følgende tilfælde:

a) Hvis eleven/kursisten ikke påbegynder uddannelsen (bliver væk).
b) Hvis eleven/kursisten afbryder sin uddannelse ved ikke at møde (glemmer at udmelde sig). 

Betingede sanktion:

a) Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, udbedrer eleven/kursisten skadevirkningerne som følge af en overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

b) Inden en nærmere frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde, gennemfører eleven/kursisten på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at man gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne. 

Klage over afgørelse

Klage over afgørelse

En klage efter gymnasielovens § 72 over en afgørelse der er behandlet efter gymnasie-bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler, skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen.

Klagen skal være modtaget af skolen senest 10 kalenderdage, efter man har modtaget den afgørelse, som man vil klage over.

For en klage over en afgørelse efter skolens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsen om studie- og ordensregler § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 kalenderdage.

a) Hvis klagen ikke imødekommes fuldt ud, og klageren ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder skolen sine bemærkninger til klagen. Bemærkningerne til klagen sendes til klageren, så de er modtaget senest 7 kalenderdage, efter at skolen har modtaget klagen.

Klageren har en frist på 5 kalenderdage til at fremkomme med sine bemærkninger.

Sammen med klagen og alle bemærkninger, sender skolen sagen til STUK senest 4 kalenderdage efter at skolen har modtaget dem fra klageren. Fremkommer klageren ikke med bemærkninger sendes klagen med skolens bemærkninger til STUK efter udløbet af fristen for at klager fremkommer med sine bemærkninger.

b) Adgangen til at klage over en bortvisning er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

c) Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning.

I ganske særlige tilfælde kan sanktionen ophæves, hvis skolen eller STUK træffer beslutning herom.

Indlæs flere